Tabačka Kulturfabrik v Košicích

Tabačka Kulturfabrik
Otevřená zóna pro kulturu, kreativitu a spolupráci
Tabačka Kulturfabrik je unikátním kulturním centrem a otevřenou zónou pro umění, kreativitu a spolupráci v Košicích. Areál bývalé tabákové továrny na Gorkého ulici dnes nabízí 2500 m2, které patří současnému umění, koncertem, divadlu, klubovým filmem, vzdělávání, spolupráci a také kvalitnímu dennímu bistro a dalším službám.

jediné nestátní kulturní centrum svého druhu působící na východním Slovensku
dvanáct let fungující tradice s ucelenou dramaturgii zaměřenou na všechny druhy současného umění – hudba, divadlo, tanec, film, výtvarné umění, multimédia, workshopy, tvůrčí rezidence, veřejné diskuse, besedy, prezentace a další
platforma vzdělávacího a znalostního zázemí v Košicích psalo v roce 2012 s Košickým samo-správným krajem (KSK) smlouvu na pronájem prostor na příštích 10 let.
NOVÝ MODEL SPOLUPRÁCE
Díky strategickému rozhodnutí Košického samosprávného kraje a jeho významné investici do rekonstrukce historických prostor bývalé tabákové továrny, zde v květnu 2015 startuje oz Bona Fide nový model fungování kulturního centra. Hlavním motivem, proč se vlastník nemovitosti KSK rozhodl na tomto projektu spolupracovat, je podpora a rozvoj kreativní ekonomiky.

„Podpora začínajících autorů, sdílené pracovní místa a propojení na úspěšné lokální firmy, odlišují Tabačku Kulturfabrik od běžného kulturního centra. Naší prioritou je posílení oblasti kreativity formou podmínek pro vznik nových spoluprací. Tabačka naplní vize kreativního inkubátoru a start-upů podpory pro nové kulturní iniciativy jednotlivců a komunity. „(Ředitel Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff).

OZ Bona Fide se nezávislé kultuře v Košicích věnuje již více než 20 let. Za toto období se mu podařilo realizovat množství uměleckých projektů a několik kulturních center. Prvním větším projektem byl IC Culture Train, následovaly Kasárny Kulturpark a potom Tabačka Kulturfabrik.

Občanské sdružení Bona Fide se dnes nachází v další fázi naplňování své dlouhodobé vize a při jejím realizícii má za svou dlouhodobou historii o co opřít.

Nový model fungování kulturní instituce Tabačka Kulturfabrik přesvědčil vedení Košického samosprávného kraje (KSK), odbor kultury a odbor regionálního rozvoje, že jeho realizací naplníme již existující strategie těchto dvou oborů. Můžeme se stát uchopitelný a reálně fungující složkou, která bude jednou z nejvýznamnějších institucí pro jejich implementaci strategií v praxi. Od roku 2012 se nám v rámci plánované spolupráce s KSK podařilo dosáhnout několik zásadních dohod směřujících k dlouhodobé spolupráci: uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na prostory, kde budeme realizovat projekt nového, vzorového modelu nestátních kulturní instituce s propojením na kreativní průmysl (na dobu 10 let) , dohoda o odstranění havarijního stavu pronajatých prostor majitelem budovy (KSK) a následná rekonstrukce prostor. Také podstatné rozšíření nájemních prostor pro vznik nového modelu centra: prostory pro novou galerii, velkou multifunkční sál, kreativní inkubátor, coworkingový HUB pro mladé talentované kreativců, rezidenční hostel. Aktivně spolupracujeme i s městem Košice a projektem EHMK 2013: účastníme se na tvorbě připravované strategie Košice – Kulturní strategie 2014 – 2018, spolupracujeme na nastavování nového grantového systému města Košice a Tabačka Kulturfabrik hraje klíčovou roli i při přípravě projektu Košice – Kreativní ekonomika 2014 – 2020.

Platforma kreativní Košice:
– Spolupráce mezi lokálními aktéry v oblasti kultury a tvůrčích odvětví
– Aktivní zapojení občanů do veřejného dění
– Strategické partnerství se soukromým sektorem

Vzorové systémové řešení pro ostatní iniciativy a centra
„Hlavním cílem nového modelu fungování kulturního centra Tabačka je podpořit spolupráci mezi lokálními aktéry v oblasti kultury a tvůrčích odvětví a zlepšit kvalitu vzdělávání v této oblasti. Záměrem je pozitivně ovlivnit rozvoj města a regionu pomocí aktivního zapojení občanů. Tomu všemu předchází rekonstrukce a vytvoření stabilně fungujícího modelu nestátního kulturního centra, které by splňovalo naši dlouholetou vizi. Nový model fungování pro mě znamená výzvu v profesionalizaci a systematizaci řídících procesů a zabezpečení kvalitních lidských zdrojů potřebných na funkční chod rozšířené Tabačky Kulturfabrik. Udržitelnost modelu spočívá v kreativní produkci centra a v navázání nových partnerství s podnikatelským sektorem k zajištění vícezdrojového financování. Tabačka Kulturfabrik je unikátním přístupem v možnostech rozvoje a udržitelnosti nezávislé kultury na Slovensku. Nový model by mohl být také vzorovým systémovým řešením pro ostatní iniciativy a centra u nás i v zahraničí. „

správa bytových domů v Praze

Naše správcovská společnost již více než 10 lidí let vykonává správu bytových domů, jeho příslušenství, pozemku a provoz domu tak, aby byl zajištěn nerušený výkon vlastnických a užívacích práv.

Správa bytového a jiného domu z pohledu vlastníka bytu

správa bytových domů v Praze
správa bytových domů v Praze

Zajišťujeme poskytování těchto plnění spojených s užíváním bytů domu:

– dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody z veřejných vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, osvětlení společných částí a společných zařízení domu, deratizaci, provoz výtahu, hromosvody, úklid společných prostor, zajištění pojištění domu, revize a odborné prohlídky, zprostředkování funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení
– zprostředkujeme odstranění havarijních situací ve společných částech a zařízeních domu i v bytech a nebytových prostorách
– v zastoupení vlastníků bytů a nebytových prostor uzavíráme smlouvy na pronájem společných prostor / na základě rozhodnutí schůze vlastníků /
– svoláváme schůzi vlastníků bytů a nebytových prostor v domě podle potřeby, nebo když o to požádá nejméně čtvrtina vlastníků bytů a nebytových prostor v domě

Správa bytových domů v kostce

správa bytových domů v Praze
správa bytových domů v Praze

Zajišťujeme vedení ekonomické agendy v souvislosti s poskytovanými službami:

stavebně-technická činnost při správě nemovitostí

– vypočítání vlastníkům bytů a nebytových prostor v domě výšku měsíčních záloh, přičemž vycházíme ze skutečných nákladů účtovaných za předchozí období a předpokládaných nákladů na následující rok
– sledování a zapisování došlých plateb na karty vlastníků
– výpočet měsíčních zálohových předpisů za služby
– vedeme evidenci dodavatelských faktur
– provedení upomínek neplatičům a sledování úhrad nedoplatků
– provedení roční uzávěrky na jednotlivé byty a nebytové prostory
– provedení ročního vyúčtování služeb

V rámci Bytové – právní agendy vedeme:

– smlouvy o výkonu správy, smlouvy o nájmu společných a nebytových prostor
– vymáhání pohledávek, evidenci soudních sporů

V rámci technicko – provozní agendy:

– provádění pravidelných technických prohlídek domu
– vedení technické evidence o domě, zpracování seznamu potřebných oprav a údržby,
– provedení běžné údržby a oprav menšího rozsahu
– zpracování a vedení harmonogramu revizí a odborných prohlídek vyhrazených technických zařízení a zajištění odstranění zjištěných závad
– zajišťovat dodávku tepla, TUV, SV, odvádění odpadních vod, dodávky elektřiny, deratizaci, provozuschopnost výtahů, STA
– kontrolu a přebírání prováděných velkých oprav v domě / střechy, fasády apod./
– provádět namátkové kontroly vodoměrů v domech
– zajistit dodavatele na všechny požadované práce, v případě nedostatku finančních prostředků na fondu provozu údržby a oprav domu dohodnout způsob úhrady cestou splátek.