správa bytových domů v Praze

Naše správcovská společnost již více než 10 lidí let vykonává správu bytových domů, jeho příslušenství, pozemku a provoz domu tak, aby byl zajištěn nerušený výkon vlastnických a užívacích práv.

Správa bytového a jiného domu z pohledu vlastníka bytu

správa bytových domů v Praze
správa bytových domů v Praze

Zajišťujeme poskytování těchto plnění spojených s užíváním bytů domu:

– dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody z veřejných vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, osvětlení společných částí a společných zařízení domu, deratizaci, provoz výtahu, hromosvody, úklid společných prostor, zajištění pojištění domu, revize a odborné prohlídky, zprostředkování funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení
– zprostředkujeme odstranění havarijních situací ve společných částech a zařízeních domu i v bytech a nebytových prostorách
– v zastoupení vlastníků bytů a nebytových prostor uzavíráme smlouvy na pronájem společných prostor / na základě rozhodnutí schůze vlastníků /
– svoláváme schůzi vlastníků bytů a nebytových prostor v domě podle potřeby, nebo když o to požádá nejméně čtvrtina vlastníků bytů a nebytových prostor v domě

Správa bytových domů v kostce

správa bytových domů v Praze
správa bytových domů v Praze

Zajišťujeme vedení ekonomické agendy v souvislosti s poskytovanými službami:

stavebně-technická činnost při správě nemovitostí

– vypočítání vlastníkům bytů a nebytových prostor v domě výšku měsíčních záloh, přičemž vycházíme ze skutečných nákladů účtovaných za předchozí období a předpokládaných nákladů na následující rok
– sledování a zapisování došlých plateb na karty vlastníků
– výpočet měsíčních zálohových předpisů za služby
– vedeme evidenci dodavatelských faktur
– provedení upomínek neplatičům a sledování úhrad nedoplatků
– provedení roční uzávěrky na jednotlivé byty a nebytové prostory
– provedení ročního vyúčtování služeb

V rámci Bytové – právní agendy vedeme:

– smlouvy o výkonu správy, smlouvy o nájmu společných a nebytových prostor
– vymáhání pohledávek, evidenci soudních sporů

V rámci technicko – provozní agendy:

– provádění pravidelných technických prohlídek domu
– vedení technické evidence o domě, zpracování seznamu potřebných oprav a údržby,
– provedení běžné údržby a oprav menšího rozsahu
– zpracování a vedení harmonogramu revizí a odborných prohlídek vyhrazených technických zařízení a zajištění odstranění zjištěných závad
– zajišťovat dodávku tepla, TUV, SV, odvádění odpadních vod, dodávky elektřiny, deratizaci, provozuschopnost výtahů, STA
– kontrolu a přebírání prováděných velkých oprav v domě / střechy, fasády apod./
– provádět namátkové kontroly vodoměrů v domech
– zajistit dodavatele na všechny požadované práce, v případě nedostatku finančních prostředků na fondu provozu údržby a oprav domu dohodnout způsob úhrady cestou splátek.