Eurofoam

Eurofoam
Eurofoam

Společnost Eurofoam Hungary Kft. je členem skupiny Eurofoam GmbH, společného podniku belgické Recticel a rakouské Greiner skupiny. Místně působí na zeměpisném území Maďarska, Slovenska, západní Ukrajiny, západního Rumunska a Srbska a lze konstatovat, že na těchto trzích zajímáme vedoucí, nebo minimálně rozhodující pozici.
Centrální provoz podniku se nachází nedaleko Miskolce, v Sajóbábonyi, kde je naše činnost rozdělena na dva základní segmenty zaměřené na výrobu a zpracování: výroba a zpracování komfortních a technických polyuretanových a polyetylenových pěn. Technologie výroby představuje nejmodernější technická řešení a odpovídá i těm nejpřísnějším environmentálním předpisům. Vyrábíme polyuretanovou pěnu s otevřenou strukturou buněk. Mezi našimi výrobky najdete lehkou a měkkou, polotvrdé, pružnou (studená) pěnu, ale i pěny disponující speciálními vlastnostmi.

Při výrobě komfortních pěn se v první fázi výroby zhotoví tzv. dlouhý blok, který se během procesu zpracování řeže na kratší bloky, které již lze přepravovat, případně i svinuté. Tyto výrobky prodáváme zákazníkům zabývajícím se zpracováním polyuretanové pěny, resp. dále je zpracováváme: řezáním, řezáním do různých forem pomocí CNC, lepením ve vlastních provozech, nacházejících se v maďarském Sajóbábonyi a v Székesbielavári, jejichž celková rozloha přesahuje 10.000 m2. V těchto zpracovatelských provozech se vedle normálních polyuretanových pěnách vyrábějí i speciální pěny, jako jsou například visco-elastické, antibakteriální nebo heterogenní pěny a využívají se v nábytkářském průmyslu, při výrobě matracových jader a jako produkty Foam for Care sloužící pro zdravotní účely.

V odvětví výroby technických pěn – jako kontrast masové výroby komfortních pěn – jsme vyvinuli speciální produkty a aplikace, které se využívají v automobilovém průmyslu, v obalové technice, ale i v průmyslovém odvětví elektroniky. I provoz tohoto odvětví výroby se nachází Sajóbábonyi, v komplexu s rozlohou téměř 5.000 m2.

Při využívání výzkumně-vývojových základen, nacházejících se u našich majitelů, resp. know-how-u partnerských firem, působících na 36 různých místech Evropy, jsme neustále schopni modernizovat a rozšiřovat výrobní technologii, vyvíjet produkty, abychom den co den mohli před naše partnery předstoupit s filozofií: kvalita, inovace, zaměření na životní prostředí a na člověka.

Pojem „objektivita“

Pojem „objektivita“ se jeví být moderním pojmem, avšak vývoj tohoto konceptu sahá hlouběji do historie. Souhlasíme s Dastonovou a Gallisonem, kteří tvrdí, že „dějiny objektivity jsou jen podmnožinou mnohem delších a rozsáhlejších dějin teorie poznání, to znamená filosofického zkoumání překážek, které se staví na odpor poznání a vědění“ (Daston – Gallison 2007, 29). Adjektivum „objektivní“ (lat. objective) zavedli do filosofie již ve 14. století scholastikové Duns Scotus a William Ockham, avšak ve zcela odlišném významu, než jak jej chápeme dnes: „Od samého počátku byl [pojem obiectivus/obiective] vždy spárován se subiectivus/subiective, ale ty pojmy původně znamenaly skoro přesný opak toho, co znamenají dnes. ‚Objektivní‘ odkazovalo k věcem, které jsou předkládány vědomí, zatímco ‚subjektivní‘ odkazovalo k věcem samým o sobě“ (Daston & Gallison 2007,
29).
Tento scholastický význam lze nalézt ještě u Descarta, který rozlišuje „formální realitu“ našich myšlenek, tj. nakolik odpovídají něčemu ve vnějším světě, s jejich „objektivní realitou“, tj. míru skutečnosti, kterou mají
z hlediska pravidla jasnosti a rozlišenosti, jež ovšem naplňují i ideje (např. idea Boha) bez ohledu na to, zda jim odpovídají hmotné předměty. René Descartes v Meditacích o první filosofii (1641) skutečně přisuzuje „objektivní realitu“ (realitatis objectivae) ideji nanejvýš dokonalého jsoucna.3 Proto pojem „objektivní“ – v českém překladu „předmětný“ – používá Descartes zejména v důkazu boží existence ve III. Meditaci:

„Ideje, jež mi ukazují substance, jsou totiž bezpochyby něčím větším a obsahují v sobě takříkajíc více předmětné reality [realitatis objectivae] než ideje, které reprezentují pouhé mody či akcidenty; a idea, skrze niž chápu nějakého nejvyššího Boha, věčného, nekonečného, vševědoucího, všemohoucího a stvořitele všech věcí, které kromě něho jsou, má pak v sobě rozhodně více předmětné reality než ideje, skrze něž se ukazují konečné substance. […] Nelze říci, že je snad tato idea Boha materiálně nepravdivá, a může být proto od ničeho […]: právě naopak, když je naprosto jasná a rozlišená a obsahuje více předmětné reality než kterákoli jiná, žádná idea není o sobě pravdivější“ (Descartes 2003, 40, 45). Pojem „objektivní“ spojuje Descartes s epistemologickou jasností a rozlišeností ideje Boha jako „nekonečné substance“, což ji činí pravdivější a objektivnější než cokoli jiného. Kvalita „objektivní“ proto souvisí s pravdou, která je dána pravidlem clare et distincte a náleží u Descarta více idejím než smyslové zkušenosti – v hierarchii od ideje nekonečné substance Boha, přes konečnou substanci myslící (res cogitans), po substanci tělesnou (res extensa). Descartes tedy vymezil objektivní poznání pozitivně, když je spojil s pravdou, jež je dána pravidlem jasného a rozlišeného, avšak náleží ve větší míře abstraktním idejím než smyslové empirii. Ačkoli se tedy u Descarta vztahuje pojem objektivní k pravdivému poznání dokonalého jsoucna, toto jsoucno je z empirického pohledu nedokazatelné, a proto bychom ho dnes za objektivní zřejmě neoznačili.

časopis Ostium

Vědecký čtvrtletník Ostium je recenzovaný internetový časopis, jehož zájmovou oblastí jsou humanitní vědy (filozofie, psychologie, historie, dějiny umění a podobně). Od svého vzniku v roce 2005 bylo cílem časopisu publikovat solidní vědecké práce a proto je každý příspěvek, který redakce příjmu, anonymně posuzován dvěma recenzenty (odborníky v dané oblasti), jejichž posudky jsou pro redakční kolegium nejdůležitějším indikátorem publikovatelnosti práce.

Náš časopis neúčtuje od autorů žádné poplatky za přijetí ani za publikování článků. Autorské a publikační práva přenechávají autoři vydavateli. Časopis je typu Open Access (otevřený přístup), což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatků od uživatele nebo jeho instituce. Uživatelé mohou plné texty článků číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, vytvářet na ně odkazy (linky) nebo je použít na jakýkoli jiný zákonný účelu, aniž potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora. To je v souladu s BOAI definicí otevřeného přístupu (Open Access).

Texty v časopise se člení na tři kategorie a několik rubrik:

První a hlavní kategorie odpovídá vědecké části časopisu, kde jsou publikovány vědecké studie (state), eseje, Recenze studie, profily osobností, odborné překlady a odborné recenze. Někdy se k nim přidává takzvané Supplementum, ve kterém uveřejňujeme přehledové texty. V rubrice archiválie uveřejňujeme starší texty, rukopisy nebo překlady, které jsou aktuálně v současném intelektuálním kontextu.

Druhá kategorie – Art & Critique – je vyčleněna zejména pro příspěvky o umění a krásné literatuře. Stejně se člení podle několika rubrik vzhledem k typu textů.

Třetí kategorií je nepravidelná rubrika InfoScience, do které patří krátké reporty o vědeckém dění ve světě.

Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline provozuje 878 kilometrů plynovodu v souladu s výkonnostními standardy světové úrovně připravenosti a odpovědnosti.

Vždy připraven
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline udržuje neustálý dialog s místními vlastníky a uživateli pozemků, aby se předešlo možnému poškození potrubí. Naše kampaň „Zavolejte, než začnete kopat“ nabízí přístupný informační systém a systém hlášení.

Trans Adriatic Pipeline
Trans Adriatic Pipeline

Blokové ventily umístěné v přibližně 30kilometrových intervalech umožňují vzdáleně a okamžitě izolovat potrubí pro plánovanou údržbu nebo po výstraze. Procesy odborné kontroly a zmírňování jsou navrženy tak, aby nedocházelo k dlouhodobému narušení.

Kultura bezpečnosti
Trans Adriatic Pipeline se absolutně zaměřuje na kvalitu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Tyto hodnoty byly vloženy do každé aktivity od fáze návrhu. Naše systémy řízení poskytují jasnou odpovědnost za dlouhodobé postupy kontroly provozu podle mezinárodních osvědčených průmyslových postupů, kodexů a standardů.

Transjadranský plynovod
Transjadranský plynovod

Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline zaujímá proaktivní přístup k zamezení incidentů a zavádí nejnovější technologii pro podporu inspekcí, monitorování a aktivního hlášení. Pro každou lokalitu a v každé zemi máme zaveden komplexní plán reakce na krize a vzdělávací program.

Nepřetržité monitorování
Trans Adriatic Pipeline dohlíží na každodenní technický provoz a obchodní vyřizování přepravy plynu a údržbu jeho technických systémů. Povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a soulad s místními předpisy a příslušnými technickými předpisy zůstávají trvalým závazkem.

Naše řídicí středisko v Itálii monitoruje celý dopravní systém ohledně indikátorů, jako je tlak, napájení, teplota a průtok plynu, pomocí systému SCADA, a to 365 dní v roce nepřetržitě komunikující prostřednictvím optických kabelů.

Transjadranský plynovod - Trans Adriatic Pipeline
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline

Spolehlivost
V souladu s nařízením EU o transparentnosti zveřejňuje TAP informace týkající se plánované a neplánované údržby a také měřená množství dostupná v každém propojovacím bodě. Nominace jsou přijímány a zpracovávány, aby bylo zajištěno, že jmenovaná množství lze přijímat na vstupních bodech a doručovat na výstupních bodech prostřednictvím přepravního systému.

Špičkové výkonové standardy a certifikace
International Pipeline and Offshore Contractors Association (IPLOCA) hlásí, indexuje a porovnává klíčové ukazatele výkonu v oblasti bezpečnosti, a to pomocí „ztráty času na milion hodin“ a „jízdy ve vozidle na milion kilometrů“.

K dnešnímu dni TAP odpracoval více než 50 milionů člověkohodin a najel přes 136 milionů kilometrů bez větších incidentů. TAP nadále shromažďuje a zaznamenává údaje o životním prostředí, odpadu a emisích, aby zůstal v souladu s mezinárodně dohodnutými parametry a místními předpisy. Dosavadní mezinárodní standardy dosažené TAP zahrnují ISO 14001 pro životní prostředí, ISO 9001 pro kvalitu a OHSAS 18001 pro zdraví a bezpečnost.

Budoucí expanze
Současná provozní kapacita TAP je 10 miliard kubických metrů ročně (bcm / a). Přidáním dvou kompresorových stanic a úpravou stávajících kompresorových stanic však lze stávající kapacitu potrubí zvýšit na propustnost 20 bcm / a.

Kazatomprom rozšiřuje omezení výroby uranu do roku 2022

Kazašská národní atomová společnost JSC Kazatomprom tvrdí, že bude i nadále „snižovat“ produkci o 20% do roku 2022. Společnost rovněž udržuje své 20% snížení v roce 2021, přičemž se neplánuje žádná další výroba, která by nahradila objemy ztracené v roce 2020 v důsledku přijatých opatření bojovat s COVID-19.

Kazatomprom rozšiřuje omezení výroby uranu do roku 2022
Kazatomprom rozšiřuje omezení výroby uranu do roku 2022

Společnost Kazatomprom v prosinci 2017 oznámila, že během tří let od ledna 2018 sníží plánovanou produkci uranu o 20% ve srovnání s plánovanými úrovněmi v rámci smluv o používání podloží. V loňském srpnu uvedla, že prodlouží omezování výroby do roku 2020, a to rozhodnutím, že odráží skutečnost, že trh s uranem se stále zotavuje z období nadbytečné nabídky a ceny uranu zůstávají nízké.

Plná implementace tohoto rozhodnutí by v roce 2022 odstranila z předpokládané globální primární dodávky až 5500 tU, uvedl Kazatomprom. Očekává se, že produkce společnosti v roce 2022 bude mezi 22 000 tun a 22 500 tun (100% základ). Očekává se, že celková produkce konsolidovaného uranu společnosti Kazatomprom se oproti předchozím plánům výroby do roku 2020 do roku 2022 sníží o více než 20 000 tun (100% základ).

Společnost Kazatomprom uvedla, že nyní začne spolupracovat s partnery společných podniků na hodnocení dopadu a provádění plánu ve všech kazašských uranových dolech.

Po snížení počtu zaměstnanců v důlních závodech v období od dubna do července v reakci na pandemii COVID-19 společnost Kazatomprom na začátku tohoto měsíce oznámila, že plánuje přibližně do konce srpna vrátit počet zaměstnanců ve svých uranových dolech na normální úroveň. Produkce uranu během první poloviny roku činila 10 434 tun, což je pokles o 3% z 10 800 tun v první polovině roku 2019. Společnost Kazatomprom uvedla, že úrovně produkce uranu pro druhou polovinu roku 2020 budou podle očekávání „vážně ovlivněny“ čtyřmi -měsíční odstavení jeho dolů. Očekává, že v roce 2020 vyprodukuje 19 250 tun, což je o 16% méně než v roce 2019 produkce 22 808 tun. V únoru společnost uvedla, že očekává, že její produkce uranu v roce 2020 zůstane na 22 2250 – 22 800 tun.

„Rozhodnutí zachovat podobnou produkci meziročně a prodloužit omezování výroby do roku 2022 svědčí o globálním trhu s uranem, který se stále zotavuje z dlouhého období nadbytečné nabídky,“ uvedl generální ředitel společnosti Kazatomprom Galymzhan Pirmatov. „Prostě nevidíme tržní signály a základní podporu potřebnou k urychlení rozvoje těžby v roce 2021 a v roce 2022 k opětovnému získání našich nízko nákladových výrobních center první úrovně na plnou kapacitu.“

Pirmatov poznamenal, že nejistota na trhu přisuzovaná pandemii COVID-19 je „významná“, ale navzdory očekávanému deficitu dodávek v roce 2020 zůstanou ceny uranu a dlouhodobé kontraktační aktivity, které jsou vyšší než v roce 2019, neudržitelně nízké. „V důsledku toho v souladu s naší strategií zaměřenou na trh hodláme pokračovat s úrovní výdajů a provozních činností odpovídajícím 20% snížení úrovní smluv o užívání podloží, které udržujeme od roku 2018. Nemůžeme vyloučit možnost dalšího přerušení výroby v důsledku COVID-19, vzhledem k tomu, že opatření nezbytná k zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců budou i nadále naší první prioritou. “

Společnost dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně úrovní výroby po roce 2022, uvedla a dodala, že nadále sleduje tržní podmínky. „Společnost Kazatomprom však neočekává návrat k plné produkci, dokud nebude evidentní trvalé oživení trhu a podmínky poptávky a nabídky signalizují potřebu více uranu,“ uvedl.

Podle Světové jaderné asociace má Kazachstán 11% světových zdrojů uranu a v roce 2019 vyprodukoval přibližně 22808 tun. Od roku 2009 je předním světovým producentem uranu s 43% podílem na světové produkci v roce 2019. Produkce Kazatompromu v roce 2019 ve výši 13 291 tU činila 25% světové produkce.

110. narozeniny L. Rona Hubbarda, zakladatele scientologického náboženství 13. března 2021

L. Ron Hubbard byl autor, filosof, dobrodinec a zakladatel scientologického náboženství. Narodil se 13. března 1911 v Tildenu v Nebrasce (USA) a zemřel 24. ledna 1986. Zanechal mimořádný odkaz.

L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard

Mezi jeho materiály Dianetiky a Scientologie patří tři encyklopedické série a přibližně 3.000 nahraných přednášek. Dohromady filosofická písma L. Rona Hubbarda představují více než 75 milionů psaných a zaznamenaných slov. Společně tyto materiály představují nejrozsáhlejší jednotlivý soubor práce na téma lidské mysli a duše. L. Ron Hubbard psal také rozsáhle o předmětech vzdělání, drogové rehabilitace, morálky a mnoha dalších oblastech a vyvinul technologie s širokým uplatněním v sekulárních programech.

materiály Dianetiky a Scientologie
materiály Dianetiky a Scientologie

Se všemi svými výzkumy a publikacemi L. Ron Hubbard inspiroval hnutí milionů lidí na všech kontinentech. Napsal: „Mou vlastní filosofií je, že člověk by se měl podělit o moudrost, kterou má, a měl by pomáhat ostatním, aby si pomohli sami, a měl by pokračovat v cestě navzdory špatnému počasí, protože tam vepředu se vždy rozjasní.“

David Miscavige
David Miscavige

Odkaz L. Rona Hubbarda dnes nese Scientologická církev pod vedením Davida Miscavige, předsedy správní rady Centra náboženské technologie a církevního vůdce scientologického náboženství.(www.davidmiscavige.org)

Když se v březnu 2020 svět zastavil, od prvního dne platilo heslo L. Rona Hubbarda: „Kilo prevence má cenu tuny léčby“. Potom se Scientologická církev pustila do práce.

Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni.
Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni.

Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni. Celkově bylo ochráněno více než jeden milion metrů čtverečních.

Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý
Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý

A pak na konci března 2020 dodala Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý. Vše v digitální podobě, publikováno online ve 21 jazycích. Stránky zaznamenaly návštěvnost z celého světa.

Brožury – Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatníchjak se chránit rouškou a rukavicemi a jak zabránit šíření nemoci izolací – poskytují účinná preventivní opatření a vzdělávají jednotlivce v tom, co mohou udělat, aby udrželi sebe i ostatní zdravé.

Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL
Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL
 jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES
jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES
 jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION
jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION
Chick Corea
Chick Corea

V květnu 2020 byl na scientologickém televizním kanále odvysílán oceněný multikulturní koncert Stay Well s umělci jako Chick Corea a dalšími držiteli ceny Grammy. Účelem koncertu bylo zvýšit povědomí o tom, jak zůstat zdráv, a povzbudit lidi.

Poselství „Stay Well“ bylo pak dál mezinárodně představeno Dobrovolnými duchovními, týmem Scientologické církve, který reaguje na katastrofy a se řídí heslem L. Rona Hubbarda: „Něco se s tím dá udělat“.

Centrum diseminace a distribuce Scientologické církve v Los Angeles produkovalo 24 hodin denně a 7 dní v týdnu potřebné informační materiály o prevenci (ve 21 jazycích) a osobní ochranné prostředky (více než 35 000 kusů).

scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19
scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19

V květnu vyrazili scientologičtí dobrovolní duchovní ze všech církví na světě a vedli kampaň Zůstaň zdravý (Stay Well), která přinesla řešení komunitám po celém světě. Dobrovolní duchovní osobně doručili 7,5 milionů brožur Zůstaň zdravý do 43.600 zařízení po celém světě.

scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19
scientologičtí dobrovolníci se vydali do ulic s důležitými informacemi, aby pomohli sousedům vyhnout se druhé vlně pandemie COVID-19

Stránka www.scientology.org „20/21 POHLED ZPĚT A POHLED VPŘED“ uvádí časový rozvrh úspěchů Scientologické církve v roce 2020 včetně interaktivní mapy fotografií dobrovolných duchovních z celého světa s ohromně vděčnými reakcemi lidí a úředníků včetně vládních uznání za vynikající podporu dobrovolných duchovních Scientologické církve.

L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard

Na počest 110. narozenin L. Rona Hubbarda se z celé planety začala valit radostná přání a velká uznání, jež jsou potvrzením péče a soucítění, s nimiž scientologické církve přispěly komunitám po celém světě. To je skvělým příkladem hlubokého a trvalého odkazu L. Rona Hubbarda.

A s tím začíná dalších 12 měsíců inspirace a dopad a vliv L. Rona Hubbarda stále roste a roste po celém světě.
www.lronhubbard.org
www.scientology.tv
www.scientology.org

Kevin Reich v městské radě v Minneapolis v Minnesotě

Kevin Reich Minneapolis
Kevin Reich Minneapolis

Kevin Reich je zástupcem městského obvodu Mineapolis 1 v městské radě v Minneapolis v Minnesotě . Poprvé zvolen v roce 2009, získal nové volební období ve všeobecných volbách 7. listopadu 2017 .

Přestože jsou komunální volby v Minneapolisu oficiálně nestranícké, kandidáti si mohou zvolit, zda se na hlasovacím lístku objeví příslušnost strany. Reich kandidoval jako kandidát DFL

Reich získal titul bakaláře filozofie a asijských studií na St. Olaf College a absolvoval magisterské kurzy ve veřejné správě na Hamline University.

Zkušenosti společnosti Reich zahrnují práci jako projektového ředitele asociace Holland Neighborhood Improvement Association a služby jako zakládajícího člena představenstva a projektového křesla pro projektování lokality pro Eastside Food Co-op, předsedu správní rady a předsedu výboru pro územní plánování a komunální plánování pro občany Windom Park Action a člen představenstva Edison Community and Sports Foundation.

Minneapolis v Minnesotě uspořádal všeobecné volby starosty, všech 13 křesel v městské radě, oba zvolení členové rady pro odhad a daně a všech devět členů rady pro park a rekreaci dne 7. listopadu 2017. Termín pro podání přihlášky kandidáty, kteří si přáli kandidovat v těchto volbách, byl 15. srpna 2017.

Úřadující orgány se ucházely o znovuzvolení do všech sedadel městské rady kromě dvou. Radní Ward 3 Jacob Frey podal místo kandidáta na starostu a radní Ward 8 Elizabeth Glidden se rozhodla, že nebude kandidovat na znovuzvolení.

 

Bankovky „s rukou“ se v Kazachstánu budou měnit na neurčito

Národní banka Kazachstánu zavedla neomezenou výměnu starých bankovek, včetně vzorku z roku 2006 „ručně“, uvádí Tengrinews.kz.

Tisková služba národní banky uvedla, že toto rozhodnutí bylo učiněno díky odvolání občanů a žádostem poslanců. Rovněž je třeba poznamenat, že neomezená výměna starých bankovek funguje v USA, Anglii, Německu, Dánsku, Austrálii, Švýcarsku, Norsku.

„Rovněž se navrhuje stanovit období paralelního oběhu pro vydávání bankovek nového vzoru do 12 měsíců. To je nezbytné pro systematické stahování bankovek starého vzoru a úpravu pokladen pro nový vzor.“

Po stanoveném období zavést pro banky druhého řádu období výměny bankovek starého stylu za bankovky nového typu do 3 let a pro pobočky NBRK – na dobu neurčitou, „uvádí se ve zprávě.

Společnost Kazatomprom oznamuje změny v řízení

Společnost JSC National Atomic Company „Kazatomprom“ (dále jen „Kazatomprom“ nebo „společnost“) s potěšením oznamuje následující plánované změny ve vrcholovém vedení společnosti, které podléhají konečnému internímu schválení a schválení představenstvem v souladu s postupy správy a řízení společnosti.

Finanční ředitel („finanční ředitel“)

Meirzhan Yussupov rezignoval na svou pozici finančního ředitele a člena výkonné rady, protože byl jmenován náměstkem ministra na ministerstvu národního hospodářství Republiky Kazachstán. Pan Yussupov mnohokrát přispěl k úspěchu společnosti, zejména během privatizace prostřednictvím své počáteční veřejné nabídky (IPO) v roce 2018.

Kamila Syzdykova, výkonná ředitelka pro ekonomiku a plánování, byla povýšena do role finanční ředitelky. Paní Syzdyková, která dříve pracovala v místním a mezinárodním uranovém průmyslu, včetně společnosti Kazatomprom a jejích dceřiných společností, již více než 10 let, hrála klíčovou roli v celém IPO a úzce se podílí na projektech transformace a digitalizace společnosti, včetně implementace SAP ERP a posun k digitálním obchodním praktikám.

Hlavní pracovník cyklu jaderného paliva („CNFCO“)

Baurzhan Ibrayev, CNFCO společnosti Kazatomprom a člen výkonné rady, dosáhl věku Kazachstánu pro odchod do důchodu 63 let a od 1. ledna 2021 odejde do důchodu po dlouhé a zdobené kariéře fyzika a odborníka na jaderný palivový cyklus. Po vstupu do společnosti Kazatomprom v roce 2001 a na různých vedoucích a technických pozicích v několika dceřiných společnostech společnosti Kazatomprom v oblasti těžby a technického výzkumu byl pan Ibrayev v roce 2015 jmenován vedoucím provozu a ředitelem NFC. Společnost by chtěla poděkovat panu Ibrayevovi nejen za jeho pracoval ve společnosti Kazatomprom, kde pomáhal budovat společnost na její přední pozici na trhu s uranem, ale za jeho celkový přínos k rozvoji vědy a jaderného průmyslu v Kazachstánu.

Mazhit Sharipov, který je v současné době generálním ředitelem cyklu jaderného paliva ve společnosti Kazatomprom, a se společností od roku 2015, bude povýšen do role CNFCO. Pan Sharipov přináší do své nové pozice mnoho odborných znalostí a během své 31leté kariéry působil v mnoha rolích ve vládním a soukromém sektoru, včetně ředitele odboru jaderné energie a jaderného průmyslu na ministerstvu energetiky a nerostných zdrojů Republika Kazachstán, ředitel odboru atomové energie a průmyslu v Agentuře pro atomovou energii Kazašské republiky a předseda Výboru pro atomovou energii.

Obchodní ředitel („CCO“)

Riaz Rizvi dokončí svou smlouvu s Kazatomprom jako CCO a členem výkonné rady na konci roku 2020, odstoupí ze své pozice a v té době opustil společnost. Společnost děkuje panu Rizvi za uplatnění jeho odborných znalostí při vývoji nové dlouhodobé strategie společnosti Kazatomprom a vytvoření silného a komerčně zaměřeného týmu marketingu, prodeje a správy portfolia. Jeho vedení pomohlo při založení švýcarské obchodní dceřiné společnosti Trade House KazakAtom (THK), programu restrukturalizace aktiv a IPO společnosti. Prostřednictvím těchto iniciativ je nyní společnost Kazatomprom uznávána jako organizace zaměřená na trh, která pracuje na hodnotách transparentnosti, zaměření na zákazníka a vytváření dlouhodobých hodnot.

Askar Batyrbayev, který ve společnosti a jejích dceřiných společnostech pracuje od roku 2006 a v současné době je výkonným ředitelem prodeje, bude povýšen na pozici CCO. Batyrbayev se svými zkušenostmi v oblasti uranového marketingu, prodeje, logistiky a dceřiných operací bude silným přírůstkem do manažerského týmu společnosti.

Ředitel pro strategii a rozvoj („CSDO“)

Birzhan Duisembekov, CSDO společnosti Kazatomprom a člen výkonné rady, absolvoval vzdělávací volno k získání magisterského titulu v managementu na Regent University v Londýně. Yerlan Tuleugozhin, který je v současné době výkonným ředitelem pro správu aktiv a investice, bude působit jako prozatímní CSDO, zatímco pan Duisembekov je pryč. Po 15leté kariéře na různých pozicích v několika společnostech ve skupině Samruk-Kazyna nastoupil pan Tuleugozhin do společnosti JV KATCO LLP v roce 2018 jako zástupce výkonného ředitele pro finance a v roce 2019 přešel na současnou pozici ve společnosti Kazatomprom.

Další změny

Marat Yelemessov, výkonný ředitel právní podpory a rizik společnosti Kazatomprom, se navíc od ledna 2021 stane členem výkonné rady společnosti. Pan Yelemessov má více než 10 let mezinárodních právních zkušeností v kazašské veřejné službě a v soukromém sektoru, včetně posledních dvou let ve vedoucích pozicích v právním a rizikovém oddělení společnosti Kazatomprom.

„Rádi bychom našim odcházejícím kolegům popřáli hodně štěstí v jejich budoucích snahách,“ řekl Galymzhan Pirmatov, generální ředitel společnosti Kazatomprom, „a chtěli bychom poděkovat každému z nich za jejich rozsáhlý příspěvek k finančnímu, komerčnímu a technologickému úspěchu Kazatompromu a k pokroku v jaderném palivovém cyklu v Kazachstánu. Rád bych také srdečně přivítal zkušené a talentované zaměstnance, kteří se připojili k našemu vrcholovému managementu. Jmenování byla po určitou dobu projednávána v rámci nástupnického plánu společnosti; jejich odbornost bude přínosem pro všechny zúčastněné strany a pro společnost Kazatomprom bude cenným přínosem, protože pokračujeme v budování silné, odolné a úspěšné společnosti. “

Po výše uvedených změnách bude k 1. lednu 2021 tým vrcholového vedení společnosti Kazatomprom sestávat z:

Galymzhan Pirmatov, generální ředitel a předseda výkonné rady;
Kamila Syzdykova, finanční ředitelka;
Dauren Kunanbayev, provozní ředitelka;
Beksultan Bekmuratov, ředitel pro lidské zdroje a transformaci
Askar Batyrbayev, obchodní ředitel;
Mazhit Sharipov, vedoucí pracovník cyklu jaderného paliva;
Yerlan Tuleugozhin, úřadující hlavní ředitel pro strategii a rozvoj;
Marat Yelemessov, generální ředitel právní podpory a rizik.
Úplné biografie pro nové členy manažerského týmu budou k dispozici na webových stránkách společnosti www.kazatomprom.kz , jakmile dojde k odletům a propagačním akcím.

Další informace vám poskytne:

Dotazy na vztahy s investory Kazatomprom

Cory Kos, ředitel pro investory a vztahy s veřejností

Tel: +7 (8) 7172 45 81 80
E-mail: ir@kazatomprom.kz
Kazatomprom Public Relations a dotazy médií

Torgyn Mukayeva, zástupce ředitele pro investory a vztahy s veřejností

Tel: +7 (8) 7172 45 80 63
E-mail: pr@kazatomprom.kz
O společnosti Kazatomprom

Kazatomprom je největším světovým producentem uranu, přičemž přisuzovatelná produkce společnosti představuje přibližně 24% celosvětové produkce primárního uranu v roce 2019. Skupina těží z největší rezervní základny v tomto odvětví a prostřednictvím svých dceřiných společností JVs and Associates provozuje 26 ložisek seskupeny do 14 těžebních aktiv. Všechny těžební operace společnosti se nacházejí v Kazachstánu a těží se pomocí technologie ISR se zaměřením na udržení špičkových standardů v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Cenné papíry Kazatomprom jsou kótovány na Londýnské burze cenných papírů a Astana International Exchange. Jako národní atomová společnost v Kazašské republice jsou primárními zákazníky Skupiny provozovatelé kapacity na výrobu jaderné energie a hlavními exportními trhy pro produkty Skupiny jsou Čína, jižní a východní Asie, Evropa a Severní Amerika. Skupina prodává uran a uranové výrobky na základě dlouhodobých kontraktů, krátkodobých kontraktů i na spotovém trhu přímo ze svého sídla v kazašském Nur-Sultanu a prostřednictvím své švýcarské obchodní dceřiné společnosti Trade House KazakAtom AG. (THK). Další informace najdete na našich nově aktualizovaných webových stránkách na adrese http://www.kazatomprom.kz