Proč byli Židé terčem pronásledování a vyhlazování?

Nápis na plotě zní: „Židé zde nejsou vítáni. Židé jsou naše neštěstí“ (kolem roku 1935). Foto: United States Holocaust Memorial Museum, zdroj neznámý
Nápis na plotě zní: „Židé zde nejsou vítáni. Židé jsou naše neštěstí“ (kolem roku 1935). Foto: United States Holocaust Memorial Museum, zdroj neznámý

Nacismus je rasistická ideologie, která měla za cíl eliminovat Židy a další nežádoucí skupiny z německé společnosti. Nemělo to žádný věcný ani logický základ. Hitler a nacisté se zaměřovali na Židy k pronásledování a vyhlazování, protože to byli extrémní antisemité, kteří nenáviděli Židy.

Nacisté založili svou propagandu na dvou nepravdivých tvrzeních: za prvé, němečtí Židé měli zradit Německo v první světové válce a byli zodpovědní za jeho neúspěch, a za druhé, Židé měli být zodpovědní za ekonomické potíže Německa během hospodářské krize 20. a počátku 30. let 20. století. Toto zahrnovalo širší lež o celosvětovém židovském spiknutí.

Ve Třetí říši se indoktrinace soustředila na likvidaci Židů a odstranění faktorů znečišťujících „árijskou“ rasu. Do jaké míry byly tyto názory založeny na starých antisemitských tradicích v Německu, zůstává předmětem diskuse.

Nenávist k židům v evropské společnosti má dlouhou historii. K pogromům a vyhnání Židů došlo v historii téměř každé země v Evropě, a to jak ve středověku, tak v moderní době. Souviselo to s popisem Židů jako „vrahů Krista“ křesťanskými autoritami, stejně jako s rozšířenými antisemitskými stereotypy v umění a literatuře. V 19. století byla náboženská nenávist k Židům posílena vírou v rasové rozdíly, které se místo víry zaměřovaly na „krev“, sloužící jako základ moderního antisemitismu.

Jeden z hlavních historiků holocaustu, Raul Hilberg, tvrdil, že nenávist k Židům se vyvíjela v průběhu staletí, zatímco kontinuita metod a cílů byla bezprecedentní: „Misionáři křesťanstva tvrdili: Nemáte právo žít mezi námi jako Židé. Světští vládci pokračovali: Nemáte právo žít mezi námi. Nakonec němečtí nacisté dospěli k verzi: Nemáte právo žít.

antisemitismus – nenávist k Židům. Snahy definovat tento termín zůstávají kontroverzní, ale definice a příklady sestavené *International Holocaust Remembrance Alliance* jsou široce používány vládami a dalšími organizacemi.]