Cesta k národní strategii finančního vzdělávání v Rakousku

Posílit finanční gramotnost a gramotnost

Národní strategie finančního vzdělávání má být představena na podzim 2021. Cílem je zvýšit povědomí, finanční dovednosti a porozumění mezi občany v oblasti finančního vzdělávání.

Cesta k národní strategii finančního vzdělávání v Rakousku
Cesta k národní strategii finančního vzdělávání v Rakousku

Rostoucí složitost finančních trhů a finančních produktů, rychle postupující digitalizace, opakující se podvodné události v sektoru finančních služeb a potřeba intenzivněji se zabývat budoucími opatřeními vyžadují stále vyšší úroveň finančního vzdělávání a finančních kompetencí. Finanční gramotnost nám umožňuje činit informovaná rozhodnutí o každodenních spotřebitelských problémech. To umožňuje zodpovědné používání osobně dostupného rozpočtu a produktů pro poskytování a spoření. Povědomí o rizicích a příležitostech finančních produktů a různých formách financování i o dopadech dluhů významně přispívá k osobní a celkové prosperitě společnosti.

Rozvoj národní strategie finančního vzdělávání pro Rakousko má za cíl stanovit společné a jednotné cíle pro zúčastněné strany v oblasti finančního vzdělávání, ale také vytvořit lepší kanály pro výměnu informací. Je obzvláště důležité přistupovat k tématu finančního vzdělávání společně, aby nedocházelo ke zdvojování činnosti a bylo možné dosáhnout nejlepších možných výsledků.

Co se zatím stalo?

BMF provozuje projekt rozvoje národní strategie finančního vzdělávání pro Rakousko od května 2020. V první fázi vypracovala OECD společně s BMF tzv. Mapovací zprávu, která shromažďuje stávající národní opatření a aktivity v oblasti finančního vzdělávání v Rakousku a analyzuje mezinárodní osvědčené postupy. V aktuálně probíhající druhé fázi nyní BMF pracuje na konkrétních strukturách, cílech a opatřeních národní strategie finančního vzdělávání.

Souběžně s prací na celostátní strategii finančního vzdělávání probíhala do konce března 2021 na platformě pro spoluvytváření BMF e³lab na adrese www.e3lab.at soutěž nápadů s názvem „Finanční gramotnost – společně navrhujeme finanční vzdělávání v Rakousku“. Více než 100 nápadů na toto téma bylo shromážděno od žáků, třídních sdružení a mladých lidí, jakož i od zainteresovaných občanů. Nápady jsou v současné době ve fázi hodnocení odbornou porotou Ministerstva financí.