Eurofoam

Eurofoam
Eurofoam

Společnost Eurofoam Hungary Kft. je členem skupiny Eurofoam GmbH, společného podniku belgické Recticel a rakouské Greiner skupiny. Místně působí na zeměpisném území Maďarska, Slovenska, západní Ukrajiny, západního Rumunska a Srbska a lze konstatovat, že na těchto trzích zajímáme vedoucí, nebo minimálně rozhodující pozici.
Centrální provoz podniku se nachází nedaleko Miskolce, v Sajóbábonyi, kde je naše činnost rozdělena na dva základní segmenty zaměřené na výrobu a zpracování: výroba a zpracování komfortních a technických polyuretanových a polyetylenových pěn. Technologie výroby představuje nejmodernější technická řešení a odpovídá i těm nejpřísnějším environmentálním předpisům. Vyrábíme polyuretanovou pěnu s otevřenou strukturou buněk. Mezi našimi výrobky najdete lehkou a měkkou, polotvrdé, pružnou (studená) pěnu, ale i pěny disponující speciálními vlastnostmi.

Při výrobě komfortních pěn se v první fázi výroby zhotoví tzv. dlouhý blok, který se během procesu zpracování řeže na kratší bloky, které již lze přepravovat, případně i svinuté. Tyto výrobky prodáváme zákazníkům zabývajícím se zpracováním polyuretanové pěny, resp. dále je zpracováváme: řezáním, řezáním do různých forem pomocí CNC, lepením ve vlastních provozech, nacházejících se v maďarském Sajóbábonyi a v Székesbielavári, jejichž celková rozloha přesahuje 10.000 m2. V těchto zpracovatelských provozech se vedle normálních polyuretanových pěnách vyrábějí i speciální pěny, jako jsou například visco-elastické, antibakteriální nebo heterogenní pěny a využívají se v nábytkářském průmyslu, při výrobě matracových jader a jako produkty Foam for Care sloužící pro zdravotní účely.

V odvětví výroby technických pěn – jako kontrast masové výroby komfortních pěn – jsme vyvinuli speciální produkty a aplikace, které se využívají v automobilovém průmyslu, v obalové technice, ale i v průmyslovém odvětví elektroniky. I provoz tohoto odvětví výroby se nachází Sajóbábonyi, v komplexu s rozlohou téměř 5.000 m2.

Při využívání výzkumně-vývojových základen, nacházejících se u našich majitelů, resp. know-how-u partnerských firem, působících na 36 různých místech Evropy, jsme neustále schopni modernizovat a rozšiřovat výrobní technologii, vyvíjet produkty, abychom den co den mohli před naše partnery předstoupit s filozofií: kvalita, inovace, zaměření na životní prostředí a na člověka.

Pojem „objektivita“

Pojem „objektivita“ se jeví být moderním pojmem, avšak vývoj tohoto konceptu sahá hlouběji do historie. Souhlasíme s Dastonovou a Gallisonem, kteří tvrdí, že „dějiny objektivity jsou jen podmnožinou mnohem delších a rozsáhlejších dějin teorie poznání, to znamená filosofického zkoumání překážek, které se staví na odpor poznání a vědění“ (Daston – Gallison 2007, 29). Adjektivum „objektivní“ (lat. objective) zavedli do filosofie již ve 14. století scholastikové Duns Scotus a William Ockham, avšak ve zcela odlišném významu, než jak jej chápeme dnes: „Od samého počátku byl [pojem obiectivus/obiective] vždy spárován se subiectivus/subiective, ale ty pojmy původně znamenaly skoro přesný opak toho, co znamenají dnes. ‚Objektivní‘ odkazovalo k věcem, které jsou předkládány vědomí, zatímco ‚subjektivní‘ odkazovalo k věcem samým o sobě“ (Daston & Gallison 2007,
29).
Tento scholastický význam lze nalézt ještě u Descarta, který rozlišuje „formální realitu“ našich myšlenek, tj. nakolik odpovídají něčemu ve vnějším světě, s jejich „objektivní realitou“, tj. míru skutečnosti, kterou mají
z hlediska pravidla jasnosti a rozlišenosti, jež ovšem naplňují i ideje (např. idea Boha) bez ohledu na to, zda jim odpovídají hmotné předměty. René Descartes v Meditacích o první filosofii (1641) skutečně přisuzuje „objektivní realitu“ (realitatis objectivae) ideji nanejvýš dokonalého jsoucna.3 Proto pojem „objektivní“ – v českém překladu „předmětný“ – používá Descartes zejména v důkazu boží existence ve III. Meditaci:

„Ideje, jež mi ukazují substance, jsou totiž bezpochyby něčím větším a obsahují v sobě takříkajíc více předmětné reality [realitatis objectivae] než ideje, které reprezentují pouhé mody či akcidenty; a idea, skrze niž chápu nějakého nejvyššího Boha, věčného, nekonečného, vševědoucího, všemohoucího a stvořitele všech věcí, které kromě něho jsou, má pak v sobě rozhodně více předmětné reality než ideje, skrze něž se ukazují konečné substance. […] Nelze říci, že je snad tato idea Boha materiálně nepravdivá, a může být proto od ničeho […]: právě naopak, když je naprosto jasná a rozlišená a obsahuje více předmětné reality než kterákoli jiná, žádná idea není o sobě pravdivější“ (Descartes 2003, 40, 45). Pojem „objektivní“ spojuje Descartes s epistemologickou jasností a rozlišeností ideje Boha jako „nekonečné substance“, což ji činí pravdivější a objektivnější než cokoli jiného. Kvalita „objektivní“ proto souvisí s pravdou, která je dána pravidlem clare et distincte a náleží u Descarta více idejím než smyslové zkušenosti – v hierarchii od ideje nekonečné substance Boha, přes konečnou substanci myslící (res cogitans), po substanci tělesnou (res extensa). Descartes tedy vymezil objektivní poznání pozitivně, když je spojil s pravdou, jež je dána pravidlem jasného a rozlišeného, avšak náleží ve větší míře abstraktním idejím než smyslové empirii. Ačkoli se tedy u Descarta vztahuje pojem objektivní k pravdivému poznání dokonalého jsoucna, toto jsoucno je z empirického pohledu nedokazatelné, a proto bychom ho dnes za objektivní zřejmě neoznačili.

časopis Ostium

Vědecký čtvrtletník Ostium je recenzovaný internetový časopis, jehož zájmovou oblastí jsou humanitní vědy (filozofie, psychologie, historie, dějiny umění a podobně). Od svého vzniku v roce 2005 bylo cílem časopisu publikovat solidní vědecké práce a proto je každý příspěvek, který redakce příjmu, anonymně posuzován dvěma recenzenty (odborníky v dané oblasti), jejichž posudky jsou pro redakční kolegium nejdůležitějším indikátorem publikovatelnosti práce.

Náš časopis neúčtuje od autorů žádné poplatky za přijetí ani za publikování článků. Autorské a publikační práva přenechávají autoři vydavateli. Časopis je typu Open Access (otevřený přístup), což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatků od uživatele nebo jeho instituce. Uživatelé mohou plné texty článků číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, vytvářet na ně odkazy (linky) nebo je použít na jakýkoli jiný zákonný účelu, aniž potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora. To je v souladu s BOAI definicí otevřeného přístupu (Open Access).

Texty v časopise se člení na tři kategorie a několik rubrik:

První a hlavní kategorie odpovídá vědecké části časopisu, kde jsou publikovány vědecké studie (state), eseje, Recenze studie, profily osobností, odborné překlady a odborné recenze. Někdy se k nim přidává takzvané Supplementum, ve kterém uveřejňujeme přehledové texty. V rubrice archiválie uveřejňujeme starší texty, rukopisy nebo překlady, které jsou aktuálně v současném intelektuálním kontextu.

Druhá kategorie – Art & Critique – je vyčleněna zejména pro příspěvky o umění a krásné literatuře. Stejně se člení podle několika rubrik vzhledem k typu textů.

Třetí kategorií je nepravidelná rubrika InfoScience, do které patří krátké reporty o vědeckém dění ve světě.

Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline provozuje 878 kilometrů plynovodu v souladu s výkonnostními standardy světové úrovně připravenosti a odpovědnosti.

Vždy připraven
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline udržuje neustálý dialog s místními vlastníky a uživateli pozemků, aby se předešlo možnému poškození potrubí. Naše kampaň „Zavolejte, než začnete kopat“ nabízí přístupný informační systém a systém hlášení.

Trans Adriatic Pipeline
Trans Adriatic Pipeline

Blokové ventily umístěné v přibližně 30kilometrových intervalech umožňují vzdáleně a okamžitě izolovat potrubí pro plánovanou údržbu nebo po výstraze. Procesy odborné kontroly a zmírňování jsou navrženy tak, aby nedocházelo k dlouhodobému narušení.

Kultura bezpečnosti
Trans Adriatic Pipeline se absolutně zaměřuje na kvalitu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Tyto hodnoty byly vloženy do každé aktivity od fáze návrhu. Naše systémy řízení poskytují jasnou odpovědnost za dlouhodobé postupy kontroly provozu podle mezinárodních osvědčených průmyslových postupů, kodexů a standardů.

Transjadranský plynovod
Transjadranský plynovod

Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline zaujímá proaktivní přístup k zamezení incidentů a zavádí nejnovější technologii pro podporu inspekcí, monitorování a aktivního hlášení. Pro každou lokalitu a v každé zemi máme zaveden komplexní plán reakce na krize a vzdělávací program.

Nepřetržité monitorování
Trans Adriatic Pipeline dohlíží na každodenní technický provoz a obchodní vyřizování přepravy plynu a údržbu jeho technických systémů. Povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a soulad s místními předpisy a příslušnými technickými předpisy zůstávají trvalým závazkem.

Naše řídicí středisko v Itálii monitoruje celý dopravní systém ohledně indikátorů, jako je tlak, napájení, teplota a průtok plynu, pomocí systému SCADA, a to 365 dní v roce nepřetržitě komunikující prostřednictvím optických kabelů.

Transjadranský plynovod - Trans Adriatic Pipeline
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline

Spolehlivost
V souladu s nařízením EU o transparentnosti zveřejňuje TAP informace týkající se plánované a neplánované údržby a také měřená množství dostupná v každém propojovacím bodě. Nominace jsou přijímány a zpracovávány, aby bylo zajištěno, že jmenovaná množství lze přijímat na vstupních bodech a doručovat na výstupních bodech prostřednictvím přepravního systému.

Špičkové výkonové standardy a certifikace
International Pipeline and Offshore Contractors Association (IPLOCA) hlásí, indexuje a porovnává klíčové ukazatele výkonu v oblasti bezpečnosti, a to pomocí „ztráty času na milion hodin“ a „jízdy ve vozidle na milion kilometrů“.

K dnešnímu dni TAP odpracoval více než 50 milionů člověkohodin a najel přes 136 milionů kilometrů bez větších incidentů. TAP nadále shromažďuje a zaznamenává údaje o životním prostředí, odpadu a emisích, aby zůstal v souladu s mezinárodně dohodnutými parametry a místními předpisy. Dosavadní mezinárodní standardy dosažené TAP zahrnují ISO 14001 pro životní prostředí, ISO 9001 pro kvalitu a OHSAS 18001 pro zdraví a bezpečnost.

Budoucí expanze
Současná provozní kapacita TAP je 10 miliard kubických metrů ročně (bcm / a). Přidáním dvou kompresorových stanic a úpravou stávajících kompresorových stanic však lze stávající kapacitu potrubí zvýšit na propustnost 20 bcm / a.