Technicko-ekonomické studie

Technicko-ekonomické studie představuje důkladnou analýzu technických, ekonomických, finančních a manažerských aspektů, jejíž cílem je zjistit všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení záměru podnikatele a pomoci k formulování business strategii. S ohledem na specifika vybraného podnikatelského plánu budou dále podrobněji zpracovány následující oblasti (Vochozka a Mulač, 2012): 1. Analýza vnějšího okolí podniku (analýza makrookolí, analýza mikrookolí) 2. Identifikace a zhodnocení vnitřního potenciálu podniku 3. Syntéza dílčích výsledků, formulace závěrů Strategická analýza se zařazuje mezi jeden z nejdůležitějších nástrojů strategického řízení podniku (Vochozka a Mulač, 2012). Měla by být realizovaná pomoci soustavy dílčích analýz, které mohou pomoci při zmapování všech významných faktorů, které mají na podnik vliv a ke kterým bude potřeba při formulaci business strategie přihlédnout. (Červený 2014,str. 42). 24 Červený (2014) doporučuje před formulaci business strategie realizovat analýzy externího okolí firmy, kam spadají především SLEPT analýza a Porterova analýza pěti sil, analýza konkurentů a vývoje trhu. Vnější analýzy by měly být zaměřené na predikce budoucího vývoje, odhalení vývojových trendů, projevujících se v minulosti a současnosti a rovněž poskytovat představu o tom, zda se v budoucnu jedná o hrozbu nebo příležitost. Při zpracování externích analýz je třeba dbát na shodu časového horizontu analýzy budoucího vývoje a časový horizont formulované strategie. (Červený 2014) Neméně důležitou podle názoru Červeného (2014) je interní analýza, která kriticky zhodnocuje vnitřní aspekty firmy a napomáhá při formulování „7P“. Cílem interní analýzy je posoudit, jaké problémy ze současné situace pro strategie firmy vyplývají a jaké lze navrhnout opatření s využitím zjištěných silných stránek a příležitostí. Analýzy podle Červeného (2014) lze zakončit celkovou SWOT analýzou, která by měla obsahovat nejdůležitější závěry všech uskutečněných analýz