Správa nemovitostí v Praze – plánování hospodaření s finančními prostředky, určenými na údržbu a obnovu spravované nemovitosti

Správa nemovitostí v Praze.

Správu nemovitostí v Praze poskytuje mnoho firem i jednotlivců.

technická zpráva budov
– správa médií a energií, provoz a údržba technické infrastruktury
Služby běžného provozu
– úklid, ostraha, požární ochrana
Interní a externí administrativní podpora nemovitostí
– ekonomika, řízení pohledávek, marketing – péče o zákazníky

Správa nemovitostí v Praze - plánování hospodaření s finančními prostředky, určenými na údržbu a obnovu spravované nemovitosti
Správa nemovitostí v Praze – plánování hospodaření s finančními prostředky, určenými na údržbu a obnovu spravované nemovitosti

Roční rozpočet má velký význam pro plánování hospodaření s finančními prostředky, určenými na údržbu a obnovu spravované nemovitosti. Dává předběžný přehled o tom, jak velké finanční prostředky bude nutné do údržby a obnovy majetku vložit za rok, aby se zajistily dobré podmínky pro její užívání. Tím, že se dopředu ví, co je třeba udělat, aby byl provoz budovy bezproblémový, se dají ovlivnit náklady na dosažení takového stavu. Je velká pravděpodobnost, že nebudou zapotřebí dodatečné investice k udržení majetku v provozuschopném stavu, protože při správném plánování a prognóze vývoje stavu opotřebovanosti budovy a jejího vybavení lze naplánovat jejich údržbu, opravy a výměnu v takových časových relacích, a naakumulovat fondy na to nezbytné tak, aby se nárazově finančně nezatěžovaly majitelé nemovitostí.

Návrh rozpočtu na dohodnuté období podléhá odsouhlasení a připomínkování ze strany majitelů. Po odsouhlasení rozpočtu je tento plně z naší strany respektován a na jeho základě je vypracován harmonogram jednotlivých finančních operací. Majitelů pravidelně informujeme o plnění harmonogramu ve stanovených časových intervalech nebo na požádání.

placení účtů
Sledujeme splatnost faktur od dodavatelů placených služeb (teplo, světlo, voda apod.), Zajišťujeme jejich pravidelné a včasné hrazení, aby nedocházelo ke ztrátám vlivem poplatků z prodlení, vedeme o tom předepsané záznamy. Zároveň kontrolujeme správnost a oprávněnost dodavatelských faktur.

finanční zprávy
Pravidelně měsíčně předkládáme uzávěrku, která obsahuje přehled příjmů a výdajů, a to jak v souhrnné i položkového formě, analyzujeme tyto operace ve vztahu k ročnímu harmonogramu toku financí, dáváme přehled o nezaplacených závazcích a pohledávkách, zpracováváme prognózy jejich dopadu na celoroční hospodaření a navrhujeme řešení případné nepříznivé finanční situace. Součástí finanční zprávy je i přehled o částce na účtu fondu údržby a oprav.

vybírání poplatků
Zajišťujeme sledování pravidelnosti placení poplatků, evidujeme jejich správnost a výšku. Seznamujeme s nedostatky v tomto směru a jednáme jménem vlastníků tak, aby byly jejich nároky plně uspokojeny.

Závěrečné rozúčtování ročních nákladů
Po obdržení všech faktur za poskytované služby zpracujeme roční rozúčtování těchto nákladů podle platných předpisů v podrobném členění tak, aby každý, kdo obdrží vyúčtování, měl možnost si zkontrolovat oprávněnost jemu vyúčtovaných nákladů. Roční rozúčtování děláme položkový, i ve formě rekapitulaci. Na základě výsledků ročního rozúčtování navrhujeme další postup ve vývoji pravidelných plateb za poskytované služby.