Slovenské lesy stárnou, jejich zdravotní stav se zhoršuje

Výměra lesních pozemků na Slovensku se nepřetržitě zvyšuje, hůře jsme na tom ale s věkem našich stromů a také jejich zdravotním stavem. Celkově se u nás lesy aktuální rozprostírají na výměře 2 014 731 ha. Podle Zprávy o lesním hospodářství České republiky za rok 2015 nebo stručněji používané podle Zelené zprávy 2016, která byla nedávno zveřejněna, se zvyšuje i výměra porostní půdy, což je půda určená pro pěstování lesních dřevin. Ta dosáhla 1 942 567 ha.

Lesnatosť (procento výměry lesních pozemků z celkové výměry Slovenska) byla v roce 2015 více než 41%. Jak se konstatuje v Zelené zprávě, pro zajištění trvalosti a vyrovnanosti produkce dřeva, nepřetržitého plnění jejich funkcí a stability ekonomického prostředí jejich výroby, je však nutné co nejrovnoměrněji věkové složení lesů. „V lesích Slovenska se skutečná věková struktura lesa značně liší od optimální vyrovnané struktury,“ píše se ve zprávě s tím, že od roku 1970 dochází u nás ke zřejmému postupnému zvyšování věku lesů.

Dalším důležitým faktorem je i zdravotní stav našich lesů. Jak se tento ukazatel za poslední roky vyvíjel, zkoumalo Národní lesnické centrum – Lesnický výzkumný ústav Zvolen. Lesnický výzkumný tým pod vedením Ing. Pavla Pavlenda, PhD. (Odpovědného řešitele úlohy) ve své studii uvádí, že pro posouzení zhoršování, resp. zlepšování zdravotního stavu lesů je rozhodující podíl stromů ve stupních odlistění 2 – 4. „Za nejkritičtější lze považovat rok 1989, kdy do stupňů odlistění 2 – 4 bylo zařazeno až 49% stromů. Ale už o dva roky, v roce 1991 bylo zjištěno výrazné zlepšení (pouze 28% stromů ve stupni odlistění 2 – 4). “

Dále lesníci zjistili, že roky 1996 – 2000 patřily k rokem s nejlepším zdravotním stavem dřevin a v roce 2000 byl zaznamenán nejnižší podíl poškozených stromů (23%) od počátku monitoringu. Jaká je ale aktuální situace? „V roce 2013 oproti roku 2012 mělo 24% stromů zhoršený zdravotní stav, 56% hodnocených stromů zůstalo na stejném stupni odlistění a 20% stromů se stav zlepšil. Celkově se zdravotní stav hodnocených stromů oproti roku 2012 zhoršil. Podíl stromů, které svůj zdravotní stav zhoršily, je o 4% větší než podíl stromů, které svůj zdravotní stav zlepšily, „konstatuje se ve zprávě lesnického výzkumného ústavu Zvolen z roku 2013.

Uvedené hodnoty jsou vypočteny z údajů ze všech monitorovacích ploch, a proto podle odborníků vyjadřují průměrné procentní změny stavu pro celou ČR. I když přiznávají, že v jednotlivých oblastech Slovenska může být vývoj zdravotního stavu odlišný.

Podle Zelené zprávy 2016 mají lesní porosty na Slovensku poměrně pestré dřevinná složení. „Nejvyšší zastoupení mají buk lesní (33,2%), smrk ztepilý (23,4%) a duby letní a zimní (10,6%). Převládají listnaté dřeviny se zastoupením 62,2%. Podíl jehličnatých dřevin se snižuje; projevuje se to zejména u smrku, jehož zastoupení se snížilo v důsledku působení škodlivých činitelů od roku 2005 o 2,9%. „