PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
je celoroční vzdělávací program (s možností realizace jako jednoroční nebo dvouletý program) zaměřený na tzv. „Incomingové“ cestovní ruch určený pro věkovou skupinu 14 až 19-leté žáky, který:

orientuje mladých lidí ve světě cestovního ruchu,
motivuje mladých lidí na zapojení se do dění ve svém okolí,
zaměřuje se na komunikaci s lidmi, zjišťování potřeb regionů a zákazníky,
učí hledat nová řešení pro rozvoj podnikání a aktivní turistiku ve svém regionu.
Program hravou formou učí žáky umění komunikace a vnímání okolí z pohledu zahraničních návštěvníků, rozpoznávání jejich zájmů, potřeb a priorit při návštěvě Slovenska.

Výsledkem práce studentů je zhotovení vlastního nabídkového katalogu, podnikatelského plánu, propagačních materiálů o regionu, zda výměnný pobyt pro partnerskou školu.

Podnikání v cestovním ruchu se realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, ale je jeho odborným garantem.

Důležitou roli v programu mají dobrovolní konzultanti z podnikatelské praxe, kteří navštěvují třídy a pracují se žáky tak, že vnášejí do vyučovacího procesu praktické pohledy a vlastní zkušenosti z problematiky.

Druhý ročník programu
V případě dvouleté verze programu si žáci ve druhém ročníku studia zakládají JA Firmu v cestovním ruchu, která simuluje akciovou společnost s reálnými produkty. Volí si svůj management, připraví podnikatelský záměr, získají kapitál prodejem akcií, vedou účetnictví a realizují svůj podnikatelský záměr. Tím se umožní žákům aplikovat získané teoretické poznatky v praktických činnostech.
Na základě průzkumu trhu, žáci připravují podnikatelský plán, hledají nejlepší regionální produkt v cestovním ruchu, zabývají se marketingem a vedením účetní agendy. Na závěr roku ukončí činnost JA Firmy uzávěrkou účetních knih, připraví výroční zprávu, vyplatí dividendy svým akcionářům a firmu zlikvidují podle platných předpisů.
Cílem studentské firmy je umožnit mladým lidem proniknout do problematiky fungování firmy od jejího založení až po likvidaci. Praktická stránka podnikání učí žáky komunikovat, spolupracovat, tvořivě myslet, řešit problémy pod vedením učitele a konzultanta.

cíle programu
Pochopit základní principy podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Představit oblast cestovního ruchu jako zdroj možných pracovních příležitostí.
Posílit u mladých lidí aktivní postoj k vlastní budoucnosti tím, že jim ukáže možnost samostatných výdělečných v oblasti cestovního ruchu.
Podpořit poznání podnikatelského prostředí z pohledu poskytovatele i příjemce služeb.
Rozvinout zájem o poznání regionů Slovenska očima návštěvníka, a tak posílit pochopení významu vysoké kvality poskytovaných služeb.
Poskytnout příležitosti k prezentování regionů Slovenska jako zajímavých destinací.
Posílit povědomí o významu pojišťovnictví ve vztahu k cestovnímu ruchu.

forma výuky

Program využívá e-learningové prvky. Může se realizovat formou zájmového kroužku, nebo jako volitelný nepovinný předmět minimálně dvě vyučovací hodiny týdně. Učební texty, cvičebnice a metodická příručka v slovenském jazyce jsou zpřístupněny na internetové stránce programu, na kterou mají školy přístup přes přístupová hesla během celého školního roku.