Podnik, poslání a cíle

Podnik je instituce, která slouží k podnikatelské činnosti. V českém obchodním zákoníku je podnik vymezen jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání (Martinovičová, 2006). Jeho podniková strategie musí uspokojit zájmy převážně dvou hlavních skupin – vlastníků podniku a jeho zaměstnanců. Top management podniku by proto mělo odhalit a začlenit do strategických rozhodnutí požadavky obou skupin. Těmto požadavkům musí korespondovat také dlouhodobé cíle firmy a poslání společnosti (Jakubíková, 2013). Dle Synka (2010) je hlavním posláním podniku vyrábět a distribuovat výrobky a poskytovat služby zákazníkům a „sloužit“ všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati. Pokud chce být firma úspěšná, musí, jak uvádí Blažková (2007), vědět proč existuje, kam směřuje a jak chce být vnímána a přijatá zákazníků. Odpovědí na tyto otázky je jasné poslání podniku, které není důležité jen pro velké firmy, ale také pro malé a střední podniky. Důležitost cílů nastiňuje Martinovičová (2006), která tvrdí, že v souladu s obecným cílem podnikání je nezbytné určit a zpřesňovat soustavu dílčích cílů dlouhodobých i krátkodobých, ekonomických, technických i sociálních, cílů funkčních oblastí, cílů organizačních jednotek podniku. Důležitost stanovení cílů podniku potvrzuje Keřkovský (2006), který cíle podniku vymezuje jako nutné stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své působení a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu. Každý podnik je trochu odlišný, ale dle několika kritérií je můžeme členit na malé, střední a velké. Do jaké kategorie je podnik začleněný, má taký praktické důsledky spojené s množstvím administrativních povinností, ale také příležitostí. Dělení firem dle velikosti je definováno v následujícím seznamu (Srpová a Řehoř, 2010): • Malý podnik – do 50 zaměstnanců, roční obrat i aktiva méně než 10 mil. EUR • Střední podnik – do 250 zaměstnanců, roční obrat i aktiva méně než 50 mil. EUR • Velký podnik – více než 250 zaměstnanců, roční obrat i aktiva nad 50 mil. EUR