Hodnocení rizik

Každé podnikání je spojeno s rizikem, že skutečné ekonomické výsledky se budou lišit od plánovaných hodnot. Proto analýza rizik je nezbytnou součástí podnikatelského plánu, přičemž rizikem je chápána jakákoliv odchylka od stanoveného cíle. V analýze rizik nás budou především zajímat rizika, která mohou negativně ovlivnit činnost podniku. Úkolem analýzy rizik je zejména identifikovat rizika, stanovit jejich významnost a následně definovat preventivní a nápravná opatření.  Pro analýzu rizik můžeme použít například:

1. Metodu expertního hodnocení – odborný odhad významu rizika ve vztahu k plánovaným cílům firmy. Závažnost rizikových faktorů se přitom posuzuje podle pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity jejich dopadu. Tyto veličiny jsou pozitivně korelovány mezi sebou, což znamená, že určitý faktor je tím významnější, čím je vyšší intenzita jeho negativního vlivu a čím je vyšší pravděpodobnost výskytu;

2. Analýzu citlivosti – podstatou je zjistit citlivost určitého ekonomického kritéria hodnocení (např. zisk, NPV apod.) na faktory, které jej ovlivňují (tj. výše fixních nebo variabilních nákladů, objem prodejů apod.). V případě, že některé faktory výrazně ovlivní hodnotu zvoleného kritéria, lze je považovat za důležité. Naopak faktory, jejichž změna vyvolává nepatrnou změnu sledovaného ekonomického kritéria, pro nás budou méně významné (Fotr a Souček, 2005). Zařazením kapitoly hodnocení rizik do podnikatelského plánu se dává externím uživatelům najevo uvědomování případných rizik a tím se na ně dá reagovat.