Historie a struktura Evropského soudního dvora

Cédric Puisney z Bruselu, Belgie, CC BY 2.0 prostřednictvím Wikimedia Commons
Cédric Puisney z Bruselu, Belgie, CC BY 2.0 prostřednictvím Wikimedia Commons

V tomto krátkém přehledu se dozvíte o kořenech Evropského soudního dvora a porozumíte jeho organizačnímu rámci

Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšším soudem v Evropské unii (EU). Evropský soudní dvůr byl založen v roce 1952 a odpovídá za zajištění toho, aby zákony přijaté zákonodárným sborem EU byly v souladu se smlouvami a nařízeními, kterými se EU řídí. ESD vystupuje jako strážce práva EU, řeší spory mezi členskými státy a mezi jednotlivci a jejich vládami.

Co je Evropský soudní dvůr?

Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšším soudem v Evropské unii (EU). Evropský soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o všech právních sporech týkajících se členských států a institucí EU. Zodpovídá za výklad práva EU a zajišťuje, aby zákony přijaté zákonodárným sborem EU byly v souladu se smlouvami a nařízeními, kterými se unie řídí. Rozhodnutí ESD jsou závazná pro všechny členské státy, což znamená, že jakýkoli zákon napadený v případě ESD musí být zrušen nebo pozměněn, pokud se zjistí, že je v rozporu s právem EU.

Souhrnná historie Evropského soudního dvora.

ESD byl založen v roce 1952 jako součást Evropského společenství uhlí a oceli a stal se ústředním soudním orgánem pro Evropskou unii po uzavření Římské smlouvy v roce 1957. Primární úlohou soudu je zajistit, aby všechny zákony přijaté orgány EU byly v souladu s zakládající smlouvy unie, jakož i další související právní předpisy EU. Kromě toho má Soudní dvůr pravomoc přezkoumávat rozhodnutí vnitrostátních soudů, pokud vyvolávají otázky týkající se práva EU.

Struktura Evropského soudního dvora.

Evropský soudní dvůr se skládá ze tří odlišných divizí. Prvním z nich je Soudní dvůr, což je nejvyšší individuální soud v systému nadnárodních soudů a odpovídá za výklad práva EU a řešení sporů mezi členskými zeměmi nebo státy. Druhou divizi tvoří Tribunál, který projednává věci související s občanskými a obchodními věcmi. A konečně, Soud pro veřejnou službu projednává spory týkající se zaměstnanců zaměstnaných v orgánech EU.

Jak jsou případy předkládány Evropskému soudnímu dvoru?

Případy mohou být předloženy Evropskému soudnímu dvoru prostřednictvím různých kanálů. Každý občan nebo právnická osoba může podat žalobu k soudu s tvrzením, že jeho práva byla porušena v důsledku porušení práva EU, a soud je příslušný i pro případné spory mezi členskými zeměmi nebo státy EU. Soud má také přímou pravomoc ve věcech souvisejících s řízením o porušení práva vedeným proti členskému státu nebo instituci. A konečně, vnitrostátní soudy mohou předložit soudu otázky týkající se výkladu práva EU za účelem objasnění.

Závěry

Po podrobném prozkoumání historie a struktury Evropského soudního dvora lze dojít k závěru, že se jedná o silný soud s působivým počtem případů. Díky přímé jurisdikci ve sporech týkajících se práva EU a předkládání otázek výkladu soudu mají jednotlivci jistotu, že jejich práva jsou chráněna. Evropský soudní dvůr navíc svým zjednodušeným organizačním rámcem a flexibilním postupem zajišťuje, že případy jsou řešeny efektivně a spravedlivě.