ETIKA V PODNIKÁNÍ

„Uvědomil jsem si, že to, jak se rozhodnu, zda eticky, nebo ne, ovlivní kromě mě mnoho dalších lidí. Budu se proto snažit rozhodovat zodpovědněji.“ absolvent programu.

Vzdělávací program JA Etika v podnikání poutavým obsahem i formou probouzí aktivní zájem mladých lidí o vnímání etických hodnot, podněcuje mezi studenty diskusi o platnosti univerzálních etických principů a hodnot bez ohledu na rasu či národnost a probouzí v nich zájem o chápání a respektování odlišností.

Svým široce koncipovaným obsahem reaguje na nejaktuálnější trendy v oblasti etiky podnikání, přispívá k rozšiřování potenciálu vědomostí studentů, zatraktivňuje a popularizuje tuto značně náročnou problematiku.

Součástí jednotlivých tematických bloků jsou různé aktivity na tvorbu hodnot a formování vlastních etických postojů.

Doporučení na předmět JA Etika v podnikání najdete iv POP pro školní rok 2018/2019, na straně 31, bod 4., které byly schváleny Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu České republiky.

cíle programu
Pomoci mladým lidem porozumět etickému rozhodování nejen v oblasti podnikání.
Vést studenty k uvědomování si vlastní odpovědnosti k místní komunitě, společnosti, ale také k lidskému společenství jako celku.
Zajímavým a smysluplným způsobem seznámit studenty se základním pojetím etiky v podnikání a firemní kultuře.
Usnadnit studentům proces identifikace vlastní hierarchie etických hodnot a naučit je aplikovat etické rozhodování v běžném každodenním životě, tak později ve vlastní podnikatelské praxi.
Charakteristika programu
všeobecně vzdělávací charakter,
určen studentům 1. – 4. ročníku středních škol,
využívání e-learningových technik vzdělávání,
interdisciplinární charakter využitelný v předmětech jako etika, etická výchova, ekonomické předměty, informatika, společenská komunikace a jiné.
organizace programu
Metodická příručka a učební texty.
Práce na hodinách, diskuse i skupinová práce ve třídě.
Učební texty a metodické materiály jsou přístupné zapojeným školám prostřednictvím samostatné web stránky programu.