časopis Ostium

Vědecký čtvrtletník Ostium je recenzovaný internetový časopis, jehož zájmovou oblastí jsou humanitní vědy (filozofie, psychologie, historie, dějiny umění a podobně). Od svého vzniku v roce 2005 bylo cílem časopisu publikovat solidní vědecké práce a proto je každý příspěvek, který redakce příjmu, anonymně posuzován dvěma recenzenty (odborníky v dané oblasti), jejichž posudky jsou pro redakční kolegium nejdůležitějším indikátorem publikovatelnosti práce.

Náš časopis neúčtuje od autorů žádné poplatky za přijetí ani za publikování článků. Autorské a publikační práva přenechávají autoři vydavateli. Časopis je typu Open Access (otevřený přístup), což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatků od uživatele nebo jeho instituce. Uživatelé mohou plné texty článků číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, vytvářet na ně odkazy (linky) nebo je použít na jakýkoli jiný zákonný účelu, aniž potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora. To je v souladu s BOAI definicí otevřeného přístupu (Open Access).

Texty v časopise se člení na tři kategorie a několik rubrik:

První a hlavní kategorie odpovídá vědecké části časopisu, kde jsou publikovány vědecké studie (state), eseje, Recenze studie, profily osobností, odborné překlady a odborné recenze. Někdy se k nim přidává takzvané Supplementum, ve kterém uveřejňujeme přehledové texty. V rubrice archiválie uveřejňujeme starší texty, rukopisy nebo překlady, které jsou aktuálně v současném intelektuálním kontextu.

Druhá kategorie – Art & Critique – je vyčleněna zejména pro příspěvky o umění a krásné literatuře. Stejně se člení podle několika rubrik vzhledem k typu textů.

Třetí kategorií je nepravidelná rubrika InfoScience, do které patří krátké reporty o vědeckém dění ve světě.